Power of Attorney Divorce Sample for Turkish Lawyers

Power of Attorney Divorce Sample for Turkish Lawyers
Power of Attorney Divorce Sample for Turkish Lawyers

Translated Power of Attorney Divorce in English and Turkish Language for use in Turkey

Power of Attorney Work Permit - Vekaletname
Power of Attorney for Divorce

IMPORTANT NOTE: This draft PoA is a sample similar to the ones that are signed in a Turkish Public Notary in Turkish language. The English draft is for your information. To make sure that you are issuing it correctly, please consult your attorney first.

VEKALETNAME

Gerek eşim ………… benim aleyhime açılan veya açacağı, gerekse benim eşim aleyhine açtığım ve açacağım boşanma ve ayrılık davalarından, bu dava ile ilgili diğer dava ve takiplerden kaynaklanan …………. her türlü hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin her seviyesinde, her sıfat, tarik ve suretle beni temsil etmeye, haklarımı korumak için gerekli işlemleri yapmaya, savunmamı sağlamaya ve her türlü girişimi sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gerekli dilekçeleri ve belgeleri yazıp imzalamaya, ilgili dairelere sunmaya, tebliğ ve tebellüğü gerçekleştirmeye, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini talep etmeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ile diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsil etmeye ve duruşma talep etmeye, karar düzeltilmesi talep etmeye, tanıkları dinletmeye, şikayette bulunmaya, şikayetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye ve sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasebeci, hakem tayini ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraz etmeye, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamların ve kararların uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz kararları almaya, haciz ve tedbir koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, duruşmalara benim adıma katılmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni tam yetkiyle temsil etmeye, dilerse süreci sonlandırmaya, tutanaklar ve anlaşmaları imzalamaya, takip etmeye ve sonuçlandırmaya, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerine göre uzlaşmaya varmaya, uzlaşmaları kabul etmeye veya reddetmeye, Ceza Muhakemeleri Kanunu gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydını ve arşiv bilgilerini talep etmeye, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, hakimleri reddetmeye, davanın tamamını düzeltmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul etmeye veya reddetmeye, haczi kaldırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabul etmeye, karşı tarafı ibra etmeye ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin eylemleri nedeniyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, icra dairelerinde…….. …….. satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, ………. ……… teminatın iadesini almak için başvurmaya, satış talebinden vazgeçmeye, Mahkemelerden Veraset İlamı ve Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep etmeye, bu yetkilerin tamamı veya bir kısmıyla başkalarını da görevlendirmeye, işbirliği ve işbirliğine, davayı kabul etmeye veya reddetmeye, davadan ve temyizden feragat etmeye, feragati kabul etmeye Bu yetkilerin tamamını Avukat Barış Erkan Çelebi’ye devrediyorum.

VEKİL EDEN: ___

POWER OF ATTORNEY

 

To represent me at all levels of the Courts of the Republic of Turkey, in every capacity, manner and form, to take the necessary actions to protect my rights, to provide my defense and to conclude all kinds of initiatives, to file a lawsuit, to file a lawsuit, and when necessary, to finalize all kinds of initiatives, to file a lawsuit …………. to represent me at all levels of the Courts of the Republic of Turkey, in every capacity, manner and form, to take the necessary actions to protect my rights, to provide my defense and to conclude all kinds of initiatives, to file a lawsuit, to file a new lawsuit when necessary, to write and sign the necessary petitions and documents, to submit them to the relevant departments, to carry out the notification and notification, to request the explanation and correction of the decisions, to apply for appeal, to appeal the case, to appeal the case, to the Regional Courts of Justice, Regional Administrative Courts, Supreme Court, Council of State and other administrative courts, to represent and request a hearing in financial and judicial institutions, to request a correction of the decision, to have witnesses heard, to file a complaint, to withdraw a complaint, to file an individual application to the Constitutional Court, to file a lawsuit before the European Court of Human Rights, to follow up and finalize these lawsuits, Appointment and rejection of experts, accountants, arbitrators, request for discovery, object to reports, request for surveys, issue and respond to notices, warnings, notices, protests, give notice of termination, ensure the execution of judgments and decisions, request to be excluded from the hearing, To take precautionary and execution attachment decisions, to impose liens and injunctions, to make bets in execution proceedings, to attend hearings on my behalf, to apply for alternative dispute resolution methods, to apply for mediation, to select a mediator, to represent me with full authority in the mediation process and negotiations, to terminate the process if it wishes, to sign, follow up and finalize the minutes and agreements, to reach a settlement in accordance with the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, to accept or reject the settlements, to request the deferment or postponement of the announcement of the verdict in accordance with the Code of Criminal Procedure, to request recognition and enforcement of foreign court decisions, to request judicial record and archive information, to declare property, to settle, to reject judges, to correct the entire case, to offer oaths, to accept or reject oaths, to lift the attachment, to waive the lawsuit or legal remedies, to accept the waiver, to release the other party and to accept its lawsuit, to apply for the return of the proceedings, to file a lawsuit for compensation against the state due to the actions of judges, in enforcement offices. ……. …….. to request a sale, to deposit collateral, to bid, ………. ……… to apply for the return of the collateral, to waive the sale request, to request a Declaration of Inheritance from the Courts and a Certificate of Inheritance from Notary Offices, to assign others with all or some of these powers, to cooperate and cooperate, to accept or reject the lawsuit, to waive the lawsuit and appeal, to accept the waiver I hereby transfer all of these powers to Attorney Barış Erkan Çelebi.

CLIENT: ___