Power of Attorney Sample for Turkish Lawyers

Power of Attorney Sample for Turkish Avukatlar
Power of Attorney Sample for Turkish Lawyers

Translated Power of Attorney in English and Turkish Language for use in Turkey

Power of Attorney - Vekaletname
Power of Attorney

IMPORTANT NOTE: This draft PoA is a sample similar to the ones that are signed in a Turkish Public Notary in Turkish language. The English draft is for your information. To make sure that you are issuing it correctly, please consult your attorney first.

VEKALETNAME
Ben ___ leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin , müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya ve duruşmalara katılmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ’a , benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanıp geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yapancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabulucuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, her türlü tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale’i Şuyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle Antalya Barosu avukatlarından Avukat Barış Erkan Çelebi’yi vekil tayin ettim.

VEKİL EDEN: ___

POWER OF ATTORNEY

I, ___,  hereby nominate, constitute and appoint Advocate Barış Erkan Çelebi from Antalya Bar Association as my attorney with power to represent me, in any capacity and entitlement in all suits and proceedings on behalf and/or against me before all degrees of courts, authorities, chambers and institutions of the Republic of Turkey, to perform and finalize any and all kinds of formalities and operations which are deemed fit and necessary for the protection of my rights and interests, to file suits and re-file suits when necessary, to prepare and sign necessary petitions and documents and to submit them to relevant authorities and institutions, to notify and take delivery of notifications, to request clarification and revision of judgements, to appeal judgement before courts of appeal and court of cassation, to represent me and to request and attend hearings before District Judicial Courts, District Administrative Courts, Court of Cassation, High Court of Administration and other administrative, financial and judicial authorities, to request the correction of decisions and re-examination of judgments, to request for witnesses to be heard and to file complaints, file motion by exercising my right to lodge individual application before Constitutional Court of Turkey and European Court of Human Rights, to carry out and finalize all relevant legal procedures, to appoint any and all experts, auditors, arbitrators and/or revoke them, to request discovery, to object to reports, to request any and all surveys, to send all letters and notifications and to answer them, to notify termination, to pursue enforcement proceedings of judgments and orders, to request court decision to exclude from attending hearings, to request and obtain interim injunction and seizure, to submit bids at tenders, to collect debt paid at execution offices and courts, to attend all hearings, to settle, to accept or reject settlement offers, to request the suspension of the declaration of court sentence, to request recognition and enforcement of foreign court judgments, to request and obtain my criminal record, to make declaration of my property, to settle, challenge and reject judges, to request amendment of legal action, to offer, accept and reject oaths, to request to remove seizure, to declare bankruptcy, to enter into arbitration agreement and to appoint arbitrators, to request and to accept concordatum or reconstruction of capital companies or corporations through settlement, to apply for alternative dispute resolution methods, to apply for mediator, to appoint mediator, to represent me during mediation process and meetings with full authority, to end these proceedings if necessary, to sign all sheets and agreements, to pursue and to finalize these, to waive from all legal actions, to accept waivers from all legal actions, to relieve and discharge the other parties and to accept their legal actions, to request revision of judgements, to file for compensation against the government for the actions of judges, to request for sale in partnership dissolution cases, to deposit guarantees, to make bids, to return guarantees, to waive the right to tender, and to take delivery, to appoint, collaborate with and dismiss other attorneys for some or all of these authorizations.

CLIENT: ___