Образец доверенности для турецких юристов

Power of Attorney Sample
Power of Attorney Sample

Переведенная доверенность на английском и турецком языках для использования в Турции

Образец доверенности для турецких юристов
Образец доверенности для турецких юристов

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Этот проект доверенности представляет собой образец, подобный тем, которые подписываются в турецком нотариате на турецком языке. Английский вариант представлен для вашей информации. Чтобы убедиться, что вы правильно оформляете его, сначала проконсультируйтесь со своим адвокатом.

VEKALETNAME Ben ___ leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin , müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya ve duruşmalara katılmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ’a , benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanıp geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yapancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabulucuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, her türlü tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale’i Şuyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle Antalya Barosu avukatlarından Avukat Barış Erkan Çelebi’yi vekil tayin ettim.
VEKİL EDEN: ___

ДОВЕРЕННОСТЬ
Я, ___, настоящим выдвигаю, учреждаю и назначаю адвоката Baris Erkan Celebi из Ассоциации адвокатов Анталии в качестве моего поверенного, уполномоченного представлять меня в любом качестве и на любых правах во всех исках и разбирательствах от моего имени и/или против меня во всех инстанциях судов, органов власти, палат и учреждений Турецкой Республики, выполнять и завершать любые виды формальностей и операций, которые считаются подходящими и необходимыми для защиты моих прав и интересов, подавать иски и повторно подавать иски, когда это необходимо, подготавливать и подписывать необходимые ходатайства и документы и направлять их в соответствующие органы и учреждения, уведомлять и принимать доставку уведомлений, запрашивать разъяснения и пересмотр судебных решений, обжаловать судебные решения в апелляционном и кассационном судах, представлять мои интересы, а также запрашивать и присутствовать на слушаниях в окружных судебных инстанциях, Окружные административные суды, Кассационный суд, Высший административный суд и другие административные, финансовые и судебные органы, с просьбой об исправлении решений и пересмотре судебных постановлений, требовать заслушивания свидетелей и подавать жалобы, подавать ходатайства, осуществляя свое право на подачу индивидуального заявления в Конституционный суд Турции и Европейский суд по правам человека, осуществлять и завершать все соответствующие юридические процедуры, назначать любых экспертов, аудиторов, арбитров и/или отзывать их, требовать раскрытия информации, возражать против отчетов, запрашивать любые опросы, отправлять все письма и уведомления и отвечать на них, уведомлять о расторжении договора, проводить процедуры принудительного исполнения судебных решений и распоряжений, запрашивать решение суда об отстранении от участия в слушаниях, запрашивать и получать временный судебный запрет и арест имущества, подавать заявки на тендерах, взыскивать задолженность, выплаченную в исполнительных органах и судах, присутствовать на всех слушаниях, улаживать, принимать или отклонять предложения об урегулировании, ходатайствовать о приостановлении оглашения приговора суда, требовать признания и приведения в исполнение решений иностранных судов, запрашивать и получать мою судимость, декларировать мое имущество, улаживать дела, отводить судей и отклонять их, требовать изменения судебного иска, приносить, принимать и отклонять присягу, требовать снятия ареста, объявлять о банкротстве, заключать арбитражное соглашение и назначать арбитров, запрашивать и принимать конкордатум или реконструкцию капитальных компаний или корпораций путем мирового соглашения, применять альтернативные методы разрешения споров, обращаться за помощью к медиатору, назначать медиатора, представлять меня в процессе медиации и встречи с полными полномочиями, чтобы при необходимости прекратить эти процедуры, подписать все документы и соглашения, продолжить и доработать их, отказаться от всех юридических действий, принять отказ от всех юридических действий, освобождать от ответственности другие стороны и соглашаться с их судебными исками, требовать пересмотра судебных решений, подавать иски о компенсации правительству за действия судей, требовать продажи в случаях расторжения партнерства, вносить гарантии, делать ставки, возвращать гарантии, отказываться от права участвовать в торгах, а также принимать решения, назначать, сотрудничать с другими адвокатами и увольнять их по некоторым или всем этим разрешениям.
клиент: ___