Power of Attorney to Sell a Property in Turkey for Turkish Lawyer

Power of Attorney to Sell a Property in Turkey for Turkish Lawyer
Power of Attorney to Sell a Property in Turkey for Turkish Lawyer

Translated Power of Attorney to Sell a Property in Turkey in English and Turkish Language for use in Turkey

Power of Attorney Work Permit - Vekaletname
Power of Attorney for to Sell a Property in Turkey

IMPORTANT NOTE: This draft PoA is a sample similar to the ones that are signed in a Turkish Public Notary in Turkish language. The English draft is for your information. To make sure that you are issuing it correctly, please consult your attorney first.

 

VEKALETNAME

İlgili taşınmazlardaki sahibi ve hissedarı olduğum ………………. taşınmaz veya taşınmazlardaki hak ve paylarımın tamamını veya bir kısmını, istediğim bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, paylı veya paylı olmayan şekilde, ipotekli veya ipoteksiz olarak dilediğim gerçek veya tüzel kişilere satma, satış bedellerini tahsil etme, tapu devir işlemlerini yapma, tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin devir belgelerini imzalama, tapu kayıtlarında gerekli düzenlemeleri yapma, tapudaki paylı mülkiyeti paydaşlı mülkiyete dönüştürme talebinde bulunma, diğer mirasçılara gerekli bildirimlerin yapılmasını talep etme, satış vaadi sözleşmeleri yapma ve imzalama, sözleşme şartlarını belirleme ve değiştirme, sözleşmeleri feshetme yetkilerini verme, tapu siciline şerh verilmesini sağlama, tapu devir işlemlerini tamamlama, vergi ve harçları ödeme, gerekli belgeleri düzenleme ve imzalama, ilgili resmi mercilere beyanname verme, emlak rayiç değer belgesi almak için belediyeye başvurma, her türlü masrafları karşılama, gerektiğinde yapılan işlemlere itiraz etme ve iade talep etme yetkilerini, Avukat Barış Erkan Çelebi’ye devrediyorum.

 

POWER OF ATTORNEY

I hereby authorize Attorney Barış Erkan Çelebi to sell all or part of my rights and shares in the real estate properties I own, either wholesale or piece by piece, jointly or separately, mortgaged or unencumbered, to any natural or legal persons at any desired price and conditions; to receive the sale proceeds; to execute definitive transfer deeds before the relevant land registry director or authorized land registry officer; to make necessary adjustments in the land registry records; to request the conversion of joint ownership into shared ownership if necessary; to request notifications to other heirs if converting joint ownership; to prepare and sign preliminary sales agreements; to determine and amend contract terms; to grant authority to terminate contracts if necessary; to ensure annotations are made in the land registry; to complete the transfer of title deeds; to pay taxes and fees; to prepare and sign necessary documents; to submit declarations to relevant authorities; to apply to the municipality for an official real estate appraisal report; to cover all expenses incurred; to object to transactions if needed and request refunds 

 CLIENT: ___