Türk Hukukunda Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi

Türk Hukukunda Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi

Türk Hukukunda Cumhuriyet Savcısının Soruşturma ve Kovuşturma Aşamalarındaki Takdir Yetkisi

Türk hukukunda cumhuriyet savcısının bir suç işlendiğine dair haber aldıktan sonra derhal soruşturmaya başlamak ya da başlamamak konusunda, soruşturma sonucunda yeterli şüphe bulunması ve failin ve işlediği fiilin belirli olması hallerinde kamu davası açıp açmamakta ve kamu davası sonuçlanıncaya dek davayı yürütüp yürütmemekte takdir yetkisi bulunmaktadır.

Türk hukukunda kişinin ceza alma sebeplerini ortadan kaldıran birtakım hükümler bulunmaktadır. Bunlara “etkin pişmanlık” kurumu veya “şahsi cezasızlık sebepleri” örnek gösterilebilir. Soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı bu sebeplerden birinin varlığına kanaat getirirse kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilmektedir yani kamu davasını açmaz.

Cumhuriyet savcısı kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verebileceği gibi bazı hallerde kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesi konusunda da takdir yetkisine sahiptir. Bu haller bir suçun üst sınırının üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektirmesi halleridir. Cumhuriyet savcısı böyle bir durum tespit ettiğinde suçun oluştuğuna dair yeterli şüphe bulunsa bile kamu davasının açılmasının ertelenmesi hususunda takdir yetkisini kullanabilecektir. Fakat uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar bu takdir yetkisinin dışında bırakılmıştır. Suçtan zarar gören kişi veya şüpheli bu karara itiraz etme hakkına sahiptir.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilmesi için şüphelinin önceden kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum edilmemiş olması, yapılan soruşturma kapsamında erteleme kararı verilmesinin şüphelinin suç işlemekten kaçınacağına yönelik kanaat oluşuyor olması, erteleme kararı verilmesinin toplum ve şüpheli kişi açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması, suçun işlenmesiyle ortaya çıkan zararın giderilmesi şartlarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Söz konusu erteleme süresi içerisinde şüpheli tarafından kasıtlı bir suç işlenmezse kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir. Erteleme süresinde kasıtlı bir suç işlenirse kamu davası açılmaktadır.

Ertelemeyle ilgili kural bazı hallerde uygulama alanı bulmaz. Bunlar Suç işlemek için örgüt kurmak, örgütü yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde suç işlemek, kamu görevlisinin görevinden dolayı suç işlemesi veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı suç işlenmesi, askerler tarafından işlenen askeri nitelikte suç işlenmesi, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlenmesi halleridir.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerine hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon / WhatsApp (Hafta içi: 09:00 - 18:00)
0 555 760 1174