Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

Türk Hukukunda Mirasın Reddi

Türk hukukunda miras mirasçılara kendiliğinden geçtiğinden mirasın reddi konusunda açık irade beyanı gerekmektedir. Ancak bir halde kanun karine olarak mirasın kendiliğinden reddedilmiş sayılacağına hükmetmiştir. Bu hal terekenin borca batık olduğu haldir. Tereke borca batıksa miras kanunen reddedilmiş sayılır, buna hükmen ret denmektedir. Bu düzenlemenin amacı mirasçıların borcu üzerlerine almak istemeyeceklerinin düşünülmesidir.

Terekenin borca batık olmasına miras bırakanın vefatı anında hakkında verilmiş bir iflas kararının olması, borçlarını ödemekten acze düştüğünün belgelendirilmiş olması, miras bırakanın mallarının hacizli olması halleri örnek gösterilebilir.

Terekenin borca batık olması halinde mirasın mirasçılar tarafından reddedilmiş sayılacağı bir karine olduğundan aksinin ispatlanabilmesi her zaman mümkündür.

Hükmen reddin sonucunda mirasçılık sıfatı ortadan kalkar, miras bırakanın borçlarından artık mirasçıları sorumlu olmaz. Bu durum bütün mirasçılar bakımından söz konusuysa terekenin resmi tasfiyesi yoluna gidilir.

Bazen mirasçıların mirası reddetme hakları düşer. Bu hallerden biri yasal süre içinde mirasın reddinin gerçekleştirilmemesi iken, diğeri mirasın kabulü halidir.

Ret süresi sona ermeden tereke işlerine karışan, malları gizleyen, malları kendine mal eden, mallar üzerinde işlem yapan, hukuken olağan kabul edilenler hariç işlemler yapan mirasçılar mirası kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Mirasın reddedilmesi için kanunen verilen süre üç aydır. Bu süre hak düşürücü süredir ve kesindir. Eğer mirasçılar mirasçı olduklarını sonradan öğrendiklerini ispat edemezlerse için ölümün öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Atanmış mirasçılar için bu süre ölüm halinin kedilerine bildirildiği tarihten itibaren başlar. Haklı ve önemli kabul edilebilecek sebepler varsa hakim mirasın reddi için ek süre tayin edebilir.

Mirasçıların mirası reddettiklerine dair sulh mahkemesine sözlü veya yazılı bir beyanda bulunmaları gerekmektedir.

Mirasın reddi kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Mirasın reddi beyanı geri alınamaz fakat bunun tek bir istisnası vardır o da diğer mirasçıların hepsinin ret işleminden dönmeye onay vermesidir.

Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse ona ait miras payı o sağ değilmişçesine diğer mirasçılara geçmektedir.

Mirasın reddi reddeden tarafın alt soyuna da etki etmez, ona ait miras hissesi şartları varsa alt soyuna geçebilmektedir.

Atanmış bir mirasçı mirası reddederse eğer yedek mirasçılığa dair bir düzenleme yoksa reddedene ait miras hissesi alt soyuna geçmektedir.

En yakın mirasçıların tümü mirası reddederse mirasın mahkeme tarafından resmi tasfiyesi yapılmaktadır. Sağ kalan eş de mirası reddeden en yakın mirasçılarla beraber mirasçıysa terekenin tamamı sağ kalan eşe geçmektedir.

Mirası reddedenlerin işlemi diğer mirasçılara bildirilir. Bildirim yapılan mirasçılar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse onlar da mirası reddetmiş sayılmaktadır.

Mirası reddeden kişi alacaklılarına olan borçlarını ödememek için mirası reddetmekteyse alacaklılar altı ay içinde mirasın reddinin iptali davası açarak mirasın reddinin iptalini isteyebilmektedir. Alacaklılardan başka iflas idaresi de mirasın reddinin iptali davasını açabilmektedir.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu miras uyuşmazlıkları ve ölüme bağlı tasarruflar konusunda müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon / WhatsApp (Hafta içi: 09:00 - 18:00)
0 555 760 1174