Category Archives: Yayınlar

Cezalandırıcı Tazminatın Esasları ve Uygulanması

Cezalandırıcı Tazminatın Esasları ve Uygulanması

Cezalandırıcı Tazminatın Esasları ve Uygulanması Amerikan hukukunda tazminat kavramına genel bir çerçeve çizmek gerekirse üç temel başlık ile karşılaşılır.[1] “Nominal tazminat”, “telafi edici tazminat” ve “cezalandırıcı tazminat”. Cezalandırıcı tazminat ceza ve tazminat hukukları arasındaki sınırda yer almaktadır.[2] Öyle ki bu tazminat türü Kıta Avrupası sistemindeki faiz veya kötü niyet tazminatı

Anonim ve Limited Şirketlerde Tek Borç İlkesi

Anonim ve Limited Şirketlerde Tek Borç İlkesi

Anonim ve Limited Şirketlerde Tek Borç İlkesi Yazar: Av. Barış Erkan Çelebi I- GİRİŞ Sermaye şirketlerinde pay sahiplerinin, ortaklığa karşı taahhüt etmiş oldukları pay bedeli dışında herhangi bir ödeme yapmaya zorlanamaması kuralına genel olarak tek borç ilkesi denir. Tek borç ilkesi anonim ve limited şirketlerde ana hatlarıyla benzese de önemli

Deniz Hukukunda Gemi İpoteği

Deniz Hukukunda Gemi İpoteği

Deniz Hukukunda Gemi İpoteği Av. Barış Erkan Çelebi I. GİRİŞ Gemilerin ticari değeri ve deniz hukukunun temel süjesi olması onları ekonomik hayatın önemli bir unsuru haline getirmiştir. Öte yandan geminin yüksek ekonomik değeri nedeniyle kredi olmadan gemi edinmek hemen hemen imkânsızdır. Bugün neredeyse bütün gemi alımları ve inşaları kredi tesis

Deniz Ticareti | Antalya Avukat

Deniz Ticareti Sözleşmelerinde Tahkim Şartının Geçerliliği

Deniz Ticareti Sözleşmelerinde Tahkim Şartının Geçerliliği I) TAHKİM ŞARTI VEYA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Tahkim sözleşmesi, tarafların,  sözleşmenin ait olduğu maddi hukuk anlaşmasından doğmuş veya ileride doğacak sorunların çözümü için devlet mahkemeleri yerine tahkime gitmeyi karşılıklı kabul ve taahhüt etmeleridir[1]. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4. Maddesinde tahkim anlaşmasının

Döviz Üzerinden Sözleşme Bedeli Belirlenmesi

Döviz Üzerinden Sözleşme Bedeli Belirlenmesi

DÖVİZ ÜZERİNDEN SÖZLEŞME BEDELİ BELİRLENMESİ: Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da Yapılan 13.09.2018 Tarihli Değişiklik Ne Gibi Yenilikler Getirdi? Av. Barış Erkan Çelebi ÖZET 13.09.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye’de yerleşik kişilerin aralarında yaptıkları bazı sözleşmelerde sözleşme bedelini ve ödemeyi döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmıştır. Bu sözleşmeler

Viyana Satım Sözleşmesi - Antalya Avukat

Viyana Satım Sözleşmesi

1980 TARİHLİ “ULUSLARARASI MAL SATIMI SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞAMASI” (VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ VEYA CISG) Avukat Barış Erkan Çelebi ÖZET Viyana Satım Sözleşmesi’nin taslağı, 1966 yılında uluslararası ticaret hukukunun birleştirilmesi ve uyumlaştırılması amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL) tarafından 1977

1976 Londra Konvansiyonu Altındaki Sınırlamaların Kırılması

1976 Londra Konvansiyonu Altındaki Sınırlamaların Kırılması

1976 LONDRA KONVANSİYONU ÇERÇEVESİNDE DONATANIN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMA HAKKI VE SINIRIN KIRILMASI Av. Barış Erkan Çelebi GİRİŞ Donatanın sorumluluğunun sınırlandırılması deniz ticaretinde her daim tartışma konusu olmuştur.  Bir yandan donatanlar gemilerin değerine istinaden büyük yatırımlar yapmakta ve bu nedenle yatırımlarının kar getireceğini teminat altına almaya çalışmaktadır. Bu çerçevede donatanların, denizin tehlikelerine

Türk Hukukunda Uzman Görüşü - Antalya Lawyer

Türk Hukukunda Uzman Görüşü

TÜRK HUKUKUNDA UZMAN GÖRÜŞÜ Avukat Barış Erkan Çelebi I. GİRİŞ Uzman görüşü (veya diğer adıyla bilimsel mütalaa ya da özel mütalaa) ilk defa 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun  (kısaca “HMK”) 293. maddesi ile düzenlenip hukukumuza girmiştir. M.293’e göre taraflardan her biri, dava konusuyla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alıp mahkemeye

Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Rekabet Yasağı - Antalya Avukat

Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Rekabet Yasağı

Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Rekabet Yasağının İncelenmesi Av. Barış Erkan ÇELEBİ ÖZET Anonim şirketler hukukunda şirketin karar alma mekanizmasında bulunan kişilerin, şirketin faaliyet alanında şirketten bağımsız olarak ticari işlemler gerçekleştirmesi veya bu alanda faaliyet gösteren başka bir ticari girişime dahil olmaları yasaklanmıştır. Söz konusu rekabet yasağı kural olarak şirketin yönetim

İletişim Bilgileri

Telefon / WhatsApp (Hafta içi: 09:00 - 18:00)
0 555 760 1174