Category Archives: Haberler

Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenin Sigortacıdan Talep Hakkı

Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenin Sigortacıdan Talep Hakkı

Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenin Sigortacıdan Talep Hakkı 6102 sayılı TTK’da, sorumluluk sigortaları özel olarak düzenlenmiş, söz konusu bölümde sorumluluk sigortalarına ilişkin genel hükümler(TTK m. 1473-1482) ile zorunlu sorumluluk sigortalarıyla ilgili özel hükümler (TTK m.1483-1484) bulunmaktadır. Toplumun ihtiyaçlarıyla beraber yeni riskler ortaya çıkmış, böylece sorumluluk sigortaları hukukta önem kazanmıştır. Hatta bazı

Bekçilerin Görev ve Yetkileri

Bekçilerin Görev ve Yetkileri

BEKÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ: 7245 Sayılı “Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu” İle Getirilen Düzenlemenin Anayasa Çerçevesinde Değerlendirilmesi Bekçilerin polis ve jandarma gibi, kişileri durdurup kimlik sorma yetkisinin bulunup bulunmadığı konusunda bir tartışma başlamasıyla bekçilerin bu yetkisiyle ilgili açık bir düzenleme yapılması gereği duyulmuş, 1966 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bugüne dek

Boşanma Davası ve Boşanma Sebepleri

Boşanma Davası ve Boşanma Sebepleri

Boşanma Davası ve Boşanma Sebepleri Boşanma, eşler hayattayken birinin açacağı bir dava ile kanunda öngörülen sebeplere dayanmak suretiyle evlilik birliğine hâkim tarafından son verilmesidir. Boşanma davasını kural olarak eşler açmakla beraber, istisnaen kanuni temsilcinin de açabildiği görülmektedir. Boşanma sebepleri TMK m.161- 166. Maddelerde sayılmış bulunmaktadır. Boşanma sebepleri özel ve genel

Anglo Amerikan Hukukunda Cezalandırıcı Tazminat

Anglo Amerikan Hukukunda Cezalandırıcı Tazminat

Anglo Amerikan Hukukunda Cezalandırıcı Tazminat Kıta Avrupası hukukundaki tazminat mantığının temeli denkleştirme ve meydana gelen zararla oranlılık ilkeleri üzerine oturmaktadır. Anglo Amerikan hukukunda süregelen tazminat uygulamasının ise çok daha farklı bir temel üzerine oturduğunu görürüz. Öyle ki Kıta Avrupası hukuk sistemine dahil olan Türk hukukunda tazminata hükmedilirken zarar görenin zenginleşmesi

Geçerli bir senet nasıl hazırlanır?

Geçerli bir senet nasıl hazırlanır?

Geçerli bir senet nasıl hazırlanır? Uygulamada “senet” olarak bilinen, hukuken “bono” olarak adlandırılan belgeler kıymetli evrak niteliğindedir. Senet, hukuki tabiriyle bono, kırtasiyeden alınan ve o aşina olduğumuz türde, çek defterini andıran bir şekilde olmak zorunda değildir. Aksine, kırtasiyeden alınan matbu senetler çoğu zaman hak mağduriyetlerine neden olacak eksik veya gereksiz

Estetik Ameliyatlarda Doktorun Sorumluluğu

Estetik Ameliyatlarda Doktorun Sorumluluğu

Estetik Ameliyatlarda Doktorun Sorumluluğu Türk hukukunda hasta-doktor ilişkisinde doktorun sorumluluğu hukuki ve cezai olarak ikiye ayrılmaktadır. Hukuki sorumluluk, hastanın müdahale sonucunda uğradığı maddi veya manevi zarar için doktorun tazminat sorumluluğunu ifade etmektedir. Doktorun hukuki sorumluluğunu değerlendirmek için öncelikle hasta-doktor ilişkisinin hukuki niteliğini doğru tespit etmek gerekmektedir. Şöyle ki; Doktorun hastaya

Türk Hukukunda Dolandırıcılık Suçu

Türk Hukukunda Dolandırıcılık Suçu

Türk Hukukunda Dolandırıcılık Suçu Türk Hukukunda dolandırıcılık suçu, “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre dolandırıcılığın unsurları a) hileli davranışlar, b) yarar sağlamak ve c) aldatılanın veya başkasının zarara uğramasıdır. Birçok dolandırıcılık davası 1-5 yıl arası

Deniz Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu

Deniz Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu

Deniz Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu Deniz hukukunda taşıyan, taşıdığı yükte meydana gelen ziya, hasar ve gecikmeden dolayı yasal olarak sorumludur. Türk Ticaret Kanunu’nun deniz ticaret hukuku hükümleri, taşıyanın hukuki sorumluluğuna, sorumluluğun sınırına, sınırın kaldırılmasına ve sorumluluğun ortadan kalkmasına ilişkin hem Hague-Visby kurallarını hem de Hamburg kurallarını entegre etmiştir. Deniz hukukunda taşıyan,

Deniz Ticareti | Antalya Avukat

INCOTERMS 2020 Duyuruldu

INCOTERMS 2020 DUYURULDU   INCOTERMS, İngilizce uluslararası ticari hükümler (“international commercial terms”) ibaresinin kısaltılışı olup, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanmış ve telif hakları alınmıştır. INCOTERMS uluslararası ticarette, deniz ticareti hukukunda ve tüm taşıma hukuku dallarında kullanılmaktadır.  INCOTERMS’ün 2010’da son güncellenmesinin ardından 10 yıl geçtikten sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde

Türk Hukukunda Taşınmaz Alım-Satımı ve Taşınmaz İpoteği

Türk Hukukunda Taşınmaz Alım-Satımı ve Taşınmaz İpoteği

TÜRK HUKUKUNDA TAŞINMAZ ALIM-SATIMI VE TAŞINMAZ İPOTEĞİ Türk hukukunda bir taşınmazın satılarak devredilmesi için aran şartlar, taşınmazın tapuda tescil edilmesi ve bu tescil için geçerli bir hukuki sebeptir. Tescil, tasarruf yetkisi olan bir kişi tarafından, yani taşınmazın maliki tarafından yazılı tescil talebi üzerine yapılmaktadır. Yazılı tescil talebi olmadığı takdirde (örneğin

İletişim Bilgileri

Telefon / WhatsApp (Hafta içi: 09:00 - 18:00)
0 555 760 1174